CLB

Centrum voor Leerlingen Begeleiding

Algemene werking

We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Jij en je kind kunnen dus gerust los van de school bij ons terecht. 

Het CLB zal steeds, indien de interne zorg van de school onvoldoende blijkt, een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat de zorg moet uitgebreid worden. In dat geval zullen we ook de ouders en de leerling betrekken. Als de school aan het CLB vraagt om je kind te begeleiden, zal die begeleiding enkel starten als de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar daarmee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat de leerling in principe zelf deze instemming kan geven. De leerling en de ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding. 

De openingsuren en -dagen zijn terug te vinden op de website van Vrij CLB Limburg onder de naam van de betreffende afdeling.

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Je kan naar het CLB
 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
 • als je kind moeite heeft met leren;
 • bij vragen ivm studiekeuze
 • als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam... ;
 • met vragen over inentingen;
Je kind moet naar het CLB
 • voor het systematisch contactmoment;
 • als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
Hoe is onze werking georganiseerd?

We werken met een onthaalteam per school. Deze CLB-medewerkers zorgen voor:

 • Onthaal van nieuwe vragen
 • Informeren en adviseren van leerlingen en hun ouders
 • Handelingsgericht advies aan leerkrachten in hun zorg voor leerlingen
 • Toe leiden naar gepaste vervolghulp (door het CLB of extern)

Op de website van Vrij CLB Limburg zijn de contactgegevens van de onthaalteams terug te vinden. Daarnaast werken we met begeleidingsteams
Deze teams gaan voor een langere tijd op pad met de leerlingen (en/of ouders en leerkrachten):

 • Uitgebreide analyse van de problemen
 • Begeleiden
 • Coördineren van begeleidingstrajecten in samenwerking met onderwijs en welzijn.
 • Verontrustende situaties, crisissituaties

Op basis van de expertise wordt telkens bekeken wie een bepaalde vraag verder opneemt. De school, leerlingen en/of ouders worden op de hoogte gebracht welke CLB-medewerker dit is.

Op onderzoek

Het systematisch contact met het CLB Er zijn 5 contactmomenten en 4 vaccinatiemomenten. 
De doelstelling van de systematische contactmomenten is voor alle leerlingen een regelmatig aanbod te voorzien op vlak van welbevinden en gezondheid.

Gewoon onderwijs 1ste kleuter 1ste leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar 1ste secundair 2de secundair
Buitengewoon onderwijs 3 jaar 6 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 14 jaar
Contactmoment X X X X X
Vaccinatieaanbod X X X
We overlopen even de aandachtspunten:
 • Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van ouders.
 • Het eerste leerjaar is een contactmoment met een beperkt aanbod.
 • Het vierde leerjaar is een contactmoment met een beperkt aanbod.
 • Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.
 • Leerlingen van het zesde leerjaar krijgen een meer uitgebreidere onderzoek en ligt de focus op de overgang naar het secundair onderwijs.
 • Leerlingen in het eerste secundair krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.
 • Leerlingen in het derde secundair bieden we een uitgebreider contactmoment aan met aandacht voor welbevinden en gezondheid.

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen?
 • 1ste leerjaar - 6/7 jaar: Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Pertussis (Kinkhoest)
 • 5de leerjaar - 10/11 jaar: Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)
CLB dossier

Als je kind bij ons voor een begeleiding komt, maken we een dossier. Daarin staat alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.
Het dossier inkijken

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. 

Inkijken gebeurt wel altijd samen met een CLB-medewerker die je de nodige uitleg geeft. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. 

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier van je kind op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de systematische contacten.

Een klacht

Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dit garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan een CLB-medewerker of de directeur van het CLB.

Ook belangrijk om te weten

Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of de leerling ouder dan 12 jaar – gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz. 

Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Deze overdracht gebeurt enkel na een zorgvraag en met inspraak van de minderjarige en/of de ouders. 

Het CLB-dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden. Na deze periode wordt het dossier vernietigd.

CLB Ch@t

CLB Ch@t – DEL your problems, Take CTRL of your life

Zit je ergens mee? Wil je iets veranderen in je leven? Zoek je een studierichting? Je wil je beter in je vel voelen, maar je kan er moeilijk over praten? CHAT dan! Op CLB Ch@t kan je terecht met al je kleine en grote zorgen, veilig, gratis en anoniem! 
Opgeleide medewerkers van het CLB staan klaar om jou een luisterend oor te bieden en samen met jou te zoeken naar een gepaste oplossing! Voor wie? Leerlingen 3de graad lager onderwijs en secundair onderwijs en voor ouders. Hoe? Surf op je tablet, smartphone of laptop naar www.clbchat.be 

We blijven ook bereikbaar op school, via je leerkracht of zorgcoördinator/ leerlingenbegeleider of via mail, Smartschool of een ander digitaal leerlingenplatform.